Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5841 ДГС Котел 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
229 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 1336 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 2019 куб.м.
трп, цр, бб, чб, здгл, бк, гбр
3, 4 Процедури за добив на дървесина 63,589.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 3, 4 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5803 ДГС Котел 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
295 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м.
см, бб, гбр, брз, бк, трп
65/21 Процедури за добив на дървесина 14,730.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на повредена от абиотични фактори дървесина от условно обособен обект № 65/21 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5641 ДГС Котел 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1867 куб.м. 20 куб.м. 1931 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, мжд, бл, кгбр
62, 63, 64 Процедури за добив на дървесина 50,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 62, 63, 64 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5608 ДГС Котел 08.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 469 куб.м. 15 куб.м. 564 куб.м.
бл, здб, цр
51 Процедури за добив на дървесина 16,318.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 51- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5568 ДГС Котел 01.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 495 куб.м. 0 куб.м. 495 куб.м.
цр,гбр
54 Процедури за добив на дървесина 12,870.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 54 Виж пълна информация
5541 ДГС Котел 08.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 685 куб.м. 15 куб.м. 780 куб.м.
бл, здб, цр, кгбр
50, 51 Процедури за добив на дървесина 20,451.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 50, 51 от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5537 ДГС Котел 19.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 42 куб.м. 836 куб.м. 25 куб.м. 961 куб.м.
бк,здб,гбр,трп,см,врб,яв,кгбр,мжд
49 Процедури за добив на дървесина 27,047.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 49 Виж пълна информация
5521 ДГС Котел 30.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 408 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
цр, бл, кгбр, бк
46 Процедури за добив на дървесина 12,084.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 46- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5475 ДГС Котел 10.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 47 куб.м. 1019 куб.м. 25 куб.м. 1159 куб.м.
бк, гбр, см, врб, трп, яв, бл, цр, кгбр, мжд
41 и 42 Процедури за добив на дървесина 30,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, съгласно одобрени план-сметки, в горски територии- държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Котел”, от условно обособени обекти №№ 41 и 42 Виж пълна информация
5471 ДГС Котел 10.08.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел и до склада на ТП „ДГС Котел“ за продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани) Виж пълна информация
5414 ДГС Котел 06.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1375 куб.м. 0 куб.м. 1375 куб.м.
бк, гбр, цр, бл, здб, кгбр
37 Процедури за добив на дървесина 35,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 37- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5256 ДГС Котел 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
198 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 292 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 535 куб.м.
чб, бб, см, бк
25 Продажба на стояща дървесина на корен 21,085.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 25, в териториалния обхват на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5232 ДГС Котел 07.04.2021 Събиране на оферти с обява 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца"" на работници и служители на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5209 ДГС Котел 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 2336 куб.м. 0 куб.м. 2413 куб.м.
бк, бл, гбр, цр, трп, здб, гбр, кгбр
22, 23, 24 Процедури за добив на дървесина 62,872.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 22, 23, 24- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5119 ДГС Котел 09.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 8 куб.м. 603 куб.м. 12 куб.м. 649 куб.м.
бк,гбр,здб,цр,трп,пкл
21 Процедури за добив на дървесина 16,943.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти № 21 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5046 ДГС Котел 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 3345 куб.м. 0 куб.м. 3409 куб.м.
бк, здб, гбр, цр, бл, трп, кгбр
18, 19, 20 Процедури за добив на дървесина 88,724.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 18, 19, 20- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4996 ДГС Котел 22.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 431 куб.м. 12 куб.м. 476 куб.м.
бк
12 Процедури за добив на дървесина 12,436.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 12- ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
Процедура № 4996 на ДГС Котел от 22.01.2021 е прекратена!
4968 ДГС Котел 03.02.2021 Открита процедура 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия/високо/средно/ниско напрежение/ и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца месец Виж пълна информация
4935 ДГС Котел 23.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 1363 куб.м. 12 куб.м. 1408 куб.м.
цр, бл, кгбр, бк
1, 2, 12 Процедури за добив на дървесина 36,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от КЛФ 2021- обекти №№ 1, 2 и 12 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4909 ДГС Котел 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4909 на ДГС Котел от 17.12.2020 е прекратена!