slide

Личен състав | ДГС Котел

Директор
инж. Росица Недкова
Главен счетоводител
Иванка Тинева
Заместник директор
инж. Симеон Симеонов
Заместник директор
инж. Христин Кючуков
юрисконсулт
Ванина Иванова
завеждащ административна служба
инж. Мария Симеонова
счетоводител
Елена Господинова
счетоводител
Елена Янкова
касиер
Желка Андонова
технически секретар
Ренета Попова
началник ГСУ "Брязовец"
Николай Панков
началник ГСУ "Царевец"
Желю Петров
началник ГСУ "Зеленич"
Станислав Иванов
началник ГСУ "Нейково"
Димитър Кировски
лесничей
Иван Апостолов
счетоводител
Мариана Рашева
лесничей
инж. Илияна Методиева
помощник лесничей
Самет Сабриев
помощник лесничей
Мухамед Сабриев
техник горско стопанство- ръководител обект
Иван Енчев