Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
970 ДГС Котел 27.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици“ за нуждите на
ТП „ДГС Котел“
Виж пълна информация
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1703 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
728 ДГС Котел 08.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и переодични медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори
Предмет: Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702 Виж пълна информация
705 ДГС Котел 23.01.2017 Договаряне без предварително обявление 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника Виж пълна информация
Процедура № 705 на ДГС Котел от 23.01.2017 е прекратена!
351 ДГС Котел 22.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 8т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
Процедура № 351 на ДГС Котел от 22.11.2016 е прекратена!
339 ДГС Котел 18.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника Виж пълна информация
Процедура № 339 на ДГС Котел от 18.10.2016 е прекратена!
328 ДГС Котел 14.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
299 ДГС Котел 03.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери и др.техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП ДГС Котел Виж пълна информация
Процедура № 299 на ДГС Котел от 03.11.2016 е прекратена!
294 ДГС Котел 03.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа” Виж пълна информация
268 ДГС Котел 07.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни " Виж пълна информация
264 ДГС Котел 16.09.2016 21.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
243 ДГС Котел 09.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника Виж пълна информация
Процедура № 243 на ДГС Котел от 09.09.2016 е прекратена!
226 ДГС Котел 30.08.2016 07.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
Процедура № 226 на ДГС Котел от 30.08.2016 е прекратена!
222 ДГС Котел 30.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Котел по обособени позиции“ с обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС“; Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя“ Виж пълна информация
106 ДГС Котел 12.08.2016 Публично състезание 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни " Виж пълна информация
Процедура № 106 на ДГС Котел от 12.08.2016 е прекратена!
102 ДГС Котел 22.07.2016 Събиране на оферти с обява 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
Процедура № 102 на ДГС Котел от 22.07.2016 е прекратена!