Процедура № 5803 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 13.12.2021 14,730.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на повредена от абиотични фактори дървесина от условно обособен обект № 65/21 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
65/21 см, бб, гбр, брз, бк, трп 295 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м.