Процедури

Процедура № 5803 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 14,730.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на повредена от абиотични фактори дървесина от условно обособен обект № 65/21 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 65/21
Дървесен вид см, бб, гбр, брз, бк, трп
Едра 295 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 103 куб.м.
За огрев 21 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 436 куб.м.