Процедура № 5475 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 10.08.2021 30,295.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на добив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, съгласно одобрени план-сметки, в горски територии- държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Котел”, от условно обособени обекти №№ 41 и 42

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
41 и 42 бк, гбр, см, врб, трп, яв, бл, цр, кгбр, мжд 41 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 47 куб.м. 1019 куб.м. 25 куб.м. 1159 куб.м.