Процедура № 4935 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 23.12.2020 36,668.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от КЛФ 2021- обекти №№ 1, 2 и 12 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1, 2, 12 цр, бл, кгбр, бк 24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 1363 куб.м. 12 куб.м. 1408 куб.м.