Процедури

Процедура № 3299 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 05.08.2019
Втора дата
Начална цена 71,118.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 46-19, 57-19, 58-19
Дървесен вид бб, см, здгл, бк, гбр, здб, цр, трп, кгбр, блг, явр, др.в.
Едра 453 куб.м.
Средна 176 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 680 куб.м.
За огрев 1125 куб.м.
ОЗМ 250 куб.м.
Всичко 2684 куб.м.