Процедури

Процедура № 2178 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 22.06.2018
Втора дата
Начална цена 53,115.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за прогнозни количества дървесина от обект № 810 от гори стопанисвани от ТП " ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 810
Дървесен вид бк, см, гбр, трп
Едра 75 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 336 куб.м.
За огрев 340 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 796 куб.м.