Процедури

Процедура № 2177 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 22.06.2018
Втора дата
Начална цена 31,456.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти 1810,1811 от гори Държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1810,1811
Дървесен вид бк, см, гбр, трп, бб, здгл
Едра 75 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 553 куб.м.
За огрев 525 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 1201 куб.м.