Процедури

Процедура № 2128 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 01.06.2018
Втора дата
Начална цена 479,412.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 808,809,810,811,812 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 808,809,810,811,812
Дървесен вид бк, гбр, шс, яв, чрш, бб, брз, чб, дрш, трп, мждр, кгбр, здгл
Едра 643 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна 39 куб.м.
Технологична 3420 куб.м.
За огрев 2450 куб.м.
ОЗМ 526 куб.м.
Всичко 7207 куб.м.