Процедури

Процедура № 2127 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 01.06.2018
Втора дата
Начална цена 171,686.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти № 1808,1809,1810,1811,1812 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1808,1809,1810,1811,1812
Дървесен вид бк, гбр, шс, яв, чрш, бб, брз, чб, дрш, трп, мждр, кгбр, здгл
Едра 643 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна 39 куб.м.
Технологична 2720 куб.м.
За огрев 2450 куб.м.
ОЗМ 526 куб.м.
Всичко 6507 куб.м.