Процедури

Процедура № 2094 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.05.2018
Втора дата
Начална цена 69,032.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склаз от обекти №№ 5-18 и 42-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5-18, 42-18
Дървесен вид бб, чб, здгл, см, бк, здб, гбр, цр
Едра 500 куб.м.
Средна 143 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1250 куб.м.
За огрев 561 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Всичко 2604 куб.м.