Процедури

Процедура № 1897 на ДГС Котел

Процедура № 1897 на ДГС Котел от 13.03.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 13.03.2018
Втора дата
Начална цена 14,880.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз до временен склад на дървесина от обект № 5-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 5-18
Дървесен вид бб, бк, чб
Едра 57 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 475 куб.м.
За огрев 17 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 567 куб.м.