Процедури

Процедура № 1771 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 30.01.2018
Втора дата
Начална цена 701,605.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 1-10, 20 и 21 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18
Дървесен вид бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
Едра 2924 куб.м.
Средна 1398 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2061 куб.м.
За огрев 1369 куб.м.
ОЗМ 1640 куб.м.
Всичко 9392 куб.м.