Процедури

Процедура № 1734 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 03.01.2018
Втора дата
Начална цена 350,362.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти с номера от № 23 до № 29 от КЛФ 2018 от гори държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 23-18, 24-18, 25-18, 26-18, 27-18, 28-18 и 29-18
Дървесен вид бб,чб,см,здгл, бк, гбр, цр, блг, брз, врб, трп, здб, яв, кгбр
Едра 913 куб.м.
Средна 270 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3773 куб.м.
За огрев 3236 куб.м.
ОЗМ 240 куб.м.
Всичко 8432 куб.м.