Процедури

Процедура № 1652 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 14.12.2017
Втора дата
Начална цена 212,547.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 801, 802, 803 от КЛф 2018 от горски територии - държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 801, 802, 803
Дървесен вид бк, здб, гбр, трп, дрш,бб, чб, дри яв, брз
Едра 422 куб.м.
Средна 41 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 1414 куб.м.
За огрев 1154 куб.м.
ОЗМ 152 куб.м.
Всичко 3193 куб.м.