Процедури

Процедура № 1634 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.12.2017
Втора дата
Начална цена 262,813.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане на добив от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от КЛФ 2018 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18
Дървесен вид бк, здб, гбр, бб, чб, яв, шст, цр, блг
Едра 2606 куб.м.
Средна 812 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3815 куб.м.
За огрев 1499 куб.м.
ОЗМ 1005 куб.м.
Всичко 9837 куб.м.