Процедури

Процедура № 1632 на ДГС Котел

Процедура № 1632 на ДГС Котел от 12.12.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.12.2017
Втора дата
Начална цена 606,090.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 1-10; 20; 21 от КЛФ 2018 от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18
Дървесен вид бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
Едра 2924 куб.м.
Средна 1398 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1475 куб.м.
За огрев 360 куб.м.
ОЗМ 1640 куб.м.
Всичко 7797 куб.м.