Процедури

Процедура № 1620 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 22.11.2017
Втора дата
Начална цена 1,568.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейностите: "сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 78-17 с, включващ отд./подотд. 215 "ж" от гори- държавна собственост- стопанисвани от ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 78-17 с
Дървесен вид дб, цр, блг
Едра 4 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 61 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 65 куб.м.