Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2080 ДГС Котел 04.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни " Виж пълна информация
2058 ДГС Котел 24.04.2018 Събиране на оферти с обява 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Котел”» Виж пълна информация
2033 ДГС Котел 18.04.2018 42-18 Процедури за продажба на дървесина 48,324.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тойно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 42-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 2033 на ДГС Котел от 18.04.2018 е прекратена!
2032 ДГС Котел 18.04.2018 41-18 Процедури за продажба на дървесина 35,148.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 41-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2031 ДГС Котел 18.04.2018 40-18 Процедури за продажба на дървесина 33,169.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 40-18 Виж пълна информация
2030 ДГС Котел 18.04.2018 39-18 Процедури за продажба на дървесина 93,674.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 39-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2029 ДГС Котел 18.04.2018 39-18, 40-18, 41-18, 42-18 Процедури за добив на дървесина 128,620.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обекти №№ 39, 40, 41 и 42 от кЛФ 2018 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2009 ДГС Котел 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1991 ДГС Котел 04.04.2018 Събиране на оферти с обява 5,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и переодични медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1939 ДГС Котел 11.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарeн автомобил, тип «самосвал» за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" ДП ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
Процедура № 1939 на ДГС Котел от 11.04.2018 е прекратена!
1898 ДГС Котел 13.03.2018 5-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 6,940.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 5-18 от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1898 на ДГС Котел от 13.03.2018 е прекратена!
1897 ДГС Котел 13.03.2018 5-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 475 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м.
бб, бк, чб
Процедури за добив на дървесина 14,880.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз до временен склад на дървесина от обект № 5-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1897 на ДГС Котел от 13.03.2018 е прекратена!
1878 ДГС Котел 02.03.2018 5-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
209 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 632 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 943 куб.м.
бб, бк, чб
Процедури за добив на дървесина 25,028.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 5-18 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1878 на ДГС Котел от 02.03.2018 е прекратена!
1877 ДГС Котел 02.03.2018 9-18, 13-18, 31-18, 32-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
844 куб.м. 1056 куб.м. 0 куб.м. 2522 куб.м. 886 куб.м. 160 куб.м. 5468 куб.м.
бб, чб, см, бк, гбр, здб, цр, блг, трп, врб, брз, шст
Продажба на стояща дървесина на корен 227,801.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 9,13,31,32 от КЛФ 2018- ДГС Котел Виж пълна информация
1876 ДГС Котел 02.03.2018 5-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
209 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 294 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 24,665.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 5-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1876 на ДГС Котел от 02.03.2018 е прекратена!
1840 ДГС Котел 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1773 ДГС Котел 30.01.2018 11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
342 куб.м. 510 куб.м. 0 куб.м. 1914 куб.м. 1858 куб.м. 0 куб.м. 4624 куб.м.
бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
Продажба на стояща дървесина на корен 185,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 11, 12, 13, 14 и 15 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1772 ДГС Котел 30.01.2018 5-18, 6-18, 7-18 и 9-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
707 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1237 куб.м. 601 куб.м. 495 куб.м. 3280 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, яв, шст
Процедури за добив на дървесина 87,413.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 5, 6, 7 и 9 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1771 ДГС Котел 30.01.2018 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2924 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 2061 куб.м. 1369 куб.м. 1640 куб.м. 9392 куб.м.
бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
Процедури за продажба на дървесина 701,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 1-10, 20 и 21 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1734 ДГС Котел 03.01.2018 23-18, 24-18, 25-18, 26-18, 27-18, 28-18 и 29-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
913 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 3773 куб.м. 3236 куб.м. 240 куб.м. 8432 куб.м.
бб,чб,см,здгл, бк, гбр, цр, блг, брз, врб, трп, здб, яв, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 350,362.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти с номера от № 23 до № 29 от КЛФ 2018 от гори държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация